Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van het aanbod van Classy is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Educatief gebruik

Het aanbod van Classy staat enkel open voor leerkrachten en mag alleen educatief gebruikt worden. Indien we vaststellen dat een webruimte wordt benut voor privédoeleinden (familie-fotoalbums, persoonlijke reisverslagen, ...) of commerciële activiteiten, wordt de webruimte zonder voorafgaande verwittiging en zonder ingebrekestelling noch schadevergoeding verwijderd. Onder educatief gebruik verstaan we: klassites, sites voor en door leerkrachten, sites met nuttige info voor een vak, oefeningensites, sites horend bij een schoolevenement, ...

Afstand van aansprakelijkheid

Classy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op de auteursrechten.
Classy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van je webruimte.
Classy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van ons aanbod door onze leden, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.
Bij het flagrant overtreden van de auteurswet of op uitdrukkelijke aanvraag van de gedupeerde of bij aanvragen tot schadevergoeding betreffende jouw webruimte, wordt de webruimte onverbiddelijk en zonder ingebrekestelling noch schadevergoeding gesloten en de zal de klacht worden doorgespeeld naar jou.
Bij problemen met jouw webruimte ten gevolge van spam, hacking of andere technische problemen die ons worden gemeld door de provider of die we zelf vaststellen, halen we je Classy-webruimte meteen leeg.
Classy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van je webruimte of webblog. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van back-ups. Wij kunnen er geen voor jou terugzetten.
Classy is een dienst die gratis wordt aangeboden aan leerkrachten in Vlaanderen. Classy geeft geen technische ondersteuning.

Bescherming van persoonsgegevens

Deze webruimte die wordt beheerd en uitgebaat door KlasCement als afdeling van het Departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1040 Brussel. KlasCement draagt zorg voor jouw privacy en behandelt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in deze privacyverklaring. Indien je niet akkoord gaat met deze privacyverklaring ben je gehouden ieder verder gebruik van deze website te staken.

Ten behoeve van de registratie is een geldig KlasCementaccount nodig. Verder moet je het nummer van je lerarenkaart invullen indien dit nog niet gekoppeld is aan je KlasCementaccount. Dit laat ons toe te controleren of je inderdaad een leerkracht bent.

Je beschikt over een recht tot kosteloze inzage met betrekking tot je persoonsgegevens die opgenomen zijn in onze gegevensbestanden en, indien nodig, kan je vragen om verbetering van de informatie. Dit kan je eenvoudig doen door jouw gebruikersprofiel te consulteren. Daarnaast heb je het recht je te verzetten tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens Indien voldoende zwaarwichtige redenen het rechtvaardigen, is verzet tegen de verdere verwerking van de persoonsgegevens mogelijk. Daarenboven kan ja je altijd kosteloos verzetten tegen verwerking voor doeleinden van directe marketing.

Beheer webruimtes

Elk jaar zal je als beheerder gevraagd worden om je Classywebruimtes te herbevestigen. Dit laat ons toe om niet-actieve webruimtes te verwijderen en het Classyplatform performant te houden. Webruimtes die je niet herbevestigd gaan we automatisch verwijderen.

Je kan het beheer van een webruimte ook doorgeven aan een collega. Je collega-leerkracht neemt dan het volledig beheer van de webruimte over, meerdere beheerders per webruimte is niet mogelijk.

Je kan je webruimtes bij Classy ook steeds verwijderen. Verwijderde webruimtes komen bij Classy in een archief terecht waar we eventueel de betere educatieve pagina's uit kunnen bewaren en later opnieuw aanbieden.